บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 

เมื่อท่านได้เยือนวัดวาอารามและสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้


• ถอดรองเท้าเสมอก่อนที่ท่านจะเข้าไปภายในอาคารวัดหรือโบสถ์
• กราบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในโบสถ์ สามครั้ง
• กราบพระสงฆ์สามครัังเพื่อแสดงความเคารพศรัทธา

• อยู่ในกริยาที่สงบและสำรวมกิริยาอาการเมื่อพูดคุยหรืออยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ขณะฟังเทศน์ฟังธรรม

• แต่งกายอย่างสุภาพและเหมาะสมทั้งสีและแบบเมื่ออยู่ในวัดและการติดต่อกับพระสงฆ์ สีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์และแสดงถึงการเคารพในศาสนา

• สุภาพสตรีควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการแตะต้องหรือสัมผัสพระสงฆ์ ด้วยพระสงฆ์มีกฎห้ามถูกเนื้อต้องตัวสตรีเพศ

• สุภาพบุรุษต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแตะต้องแม่ชี เพราะแม่ชีนั้นมีกฎห้ามถูกเนื้อต้องตัวบุรุษเพศ

• ต้องดูแลสำรับอาหารที่ประเคนพระ ห้ามแตะต้องหรือลิ้มชิมรสก่อนที่พระสงฆ์จะฉันเสร็จ


 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved