บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 


 สมาคมวัดทั้งหลายเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล ซึ่งวัดต่างๆจะอยู่ได้ด้วยการบริจาค เพื่อการดำเนินการจัดการบริหารงานวัด เราไม่ควรรู้สึกว่าเป็นการบังคับฝืนใจ
หรือจำเป็นต้องบริจาคสิ่งใดเมื่อเราเข้าวัด
การบริจาคทุกสิ่งจะได้รับการอนุโมทนาบุญ
ดังนั้นผู้บริจาคจะต้องทำด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
เราสามารถบริจาคถวาย เพื่อช่วยเหลือกิจและการดำเนินการของวัดสืบต่อไป

เงินบริจาคนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนว่ามากน้อยแค่ไหน เงินเพียงน้อยนิดจากคนยากจนก็สามารถเทียบค่าได้กับเป็นล้านจากคนมั่งมี ดังนั้นจึงวัดค่าจากความตั้งใจในการทำบุญเป็นที่ตั้ง

การทำบุญถวายภัตตาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ซึ่งเห็นได้เป็นประจำทุกวันของชาว
พุทธนั้น เพื่อแสดงการเคารพ จะไม่มีใครแตะลิ้มชิมรส หรือทานอาหารเหล่านั้น ก่อนพระหรือแม่ชี และหากไม่จำเป็นชาวพุทธจะไม่นำสิ่งของที่มีรอยแกะ เปิด
มีร่องรอย หรือใช้แล้ว มาบริจาคถวายพระ

หากอยากทราบว่าทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างนั้น ท่านสามารถพูดคุยสอบถามจากผู้ที่เข้าวัดอย่างต่อเนื่องได้

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved