บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 


 อริยมรรค8 ทางสู่นิพพาน

1. สัมมาทิฏฐิ – มีความเห็นชอบ

2. สัมมาสังกัปปะ – มีดำริชอบ

3. สัมมาวาจา – มีเจรจาชอบ

4. สัมมากัมมันตะ – มีการงานชอบ

5. สัมมาอาชีวะ – มีอาชีพชอบ

6. สัมมาวายามะ – มีความเพียรพยายามชอบ

7. สัมมาสติ – มีความระลึกชอบ

8. สัมมาสมาธิ – มีความตั้งใจชอบ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved