สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช-
สกลมหาสังฆปรินายก

ชาตะ 1913-10-03
มรณภาพ 2013-10-24

อดีตพระสังฆราช
1989 - 2013สมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยว

ชาตะ 1928-03-03
มรณภาพ 2013-08-10

อดีตพระสังฆราช
2005 - 2013

 


โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จากคณะสงฆ์
กับเป้าหมายร่วมกัน
ในการดำเนินการของเรา

 กิจวัตรของพระสงฆ์
คือการปฎิบัติเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริง
ทั้งช่วยแนะนำชี้แนะหนทางสู่การบรรลุนั้นแก่พุทธศานิกชนทั้งหลาย
อาจมีข้อยกเว้นสำหรับวัดบางแห่ง แต่โดยทั่วไปมักเห็นได้ดังนี้

03.00 ติ่นนอน

04.00 - 05.00 ทำวัตรเช้า

05.00 - 05.45 เจริญสมาธิภาวนา

06.00 - 07.00 บิณฑบาตร /ฉันจังหัน

11.00 - 12.00 สวดมนต์ /ฉันภัตตาหารเพล

13.00 - 15.00 เดินจงกรม/เจริญสมาธิภาวนา

15.00 - 16.30 ทำความสะอาดบริเวณวัด/ฉันน้ำปานะ

18.00 - 19.00 ทำวัตรเย็น

19.30 - 20.45 เดินจงกรม/เจริญสมาธิภาวนา

20.45 - 21.30 สวดมนต์

กฎของพระสงฆ์มีมาก
แต่จำเป็นเพื่อการบรรลุธรรมด้วยวิธีการเจริญสมาธิภาวนา

ศีล 227 ข้อ สำหรับพระสงฆ์ (ภิกขุ)

ศีล 311 ข้อ สำหรับแม่ชี (ภิกขุนี)

 

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved