บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 

อริสัจ 4


1.ทุกขสัจจะ : ความจริงด้วยทุกข์ เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการยึดติด ล้วนเป็นทุกข์

2.สมุทัยสัจจะ : ความจริงด้วยเหตุที่เกิดทุกข์ คือ กิเลสตัณหาที่กระตุ้นจิตใจ และอวิชชา

3.นิโรธสัจจะ : ความจริงด้วยการดับทุกข์ คือ ภาวะที่เป็นผลจากการดับตัณหา และสามารถพ้นจากทุกข์ได้เด็ดขาด

4.มรรคสัจจะ : ความจริงด้วยหนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งได้แก่ มรรคแปด


      
 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved