บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 


 เจ้าชายสิทธัตถะ โคตมะ เป็นพระโอรสของเจ้าเมืองผู้สูงศักดิ์ซึ่งทรงมีพระชนม์อยู่ในสมัยช่วง 623- 543 ก่อนคริสตกาล

เจ้าชายทรงเจริญวัยด้วยความสุขสำราญพระทัยยิ่งในวังของพระบิดาพระมารดา แต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ประจักษ์พบเห็นถึงชีวิตที่มีทั้ง การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย เมื่อพระองค์เสด็จประพาสนอกวัง

พระองค์จึงตัดสินใจออกจากวัง ละทิ้งพระชายาและพระโอรส เพื่อออกแสวงความจริงทั้้งมวล โดยเฉพาะการแสวงหาคำตอบว่าทำเช่นใดชีวิตคนเราถึงจะพ้นทุกข์เหล่านั้น

เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวช เพื่่อค้นหาทางแห่งการหลุดพ้น จนพระองค์ได้ไปสู่การเปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมาธิ และที่ใต้ต้นโพธิ์ พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าต้นเหตุแห่งทุกข์นั้้น เกิดจากคือ อวิชชาและกิเลสตัณหานั่นเอง

 

 

 


      
 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved