บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 


 ยินดีต้อนรับ


ในวัดยุโรป พุทธศาสนิกชนจะได้พบกับคณะสงฆ์และพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สืบสานเจริญรอยตามหลักพระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท) องค์กรสงฆ์หลักในไทยทุกวันนี้ดำเนินตามแนว “สังฆะ” ซึ่งก่อตั้ง ปีค.ศ 1902 และประกอบไปด้วย 2 นิกาย

มหานิกาย : ต้นฉบับแบบแผน ก่อตั้งในไทยสมัยช่วง ศตวรรษที่ 400
”ธรรมกาย” เป็นแขนงหนึ่งของนิกายนี้ ซึ่งก่อตั้ง ปี คศ. 1916 โดย พระมงคลเทพมุนี

ธรรมยุติกนิกาย : ก่อตั้งปี 1833
ได้บูรณก่อตั้งโดย เจ้าฟ้ามงกุฎ

คณะสงฆ์จากเมืองไทยได้ปวารณาอุทิศตนแด่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตทุกรูปประสงค์ที่จะช่วยเหลือและให้ความรู้โดยลึกซึ้ง
ในธรรมะแห่งพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม และการเจริญภาวนาสมาธิ

การเลือกวัดและแนวปฏิบัติ ท่านสามารถเลือกปฏิบัติตามวัดใดก็ได้
ขึ้นอยู่กับความปรารถนาและเลื่อมใสศรัทธาของท่าน
ยินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นแห่งการเจริญพัฒนาจิตของท่าน      
 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved