เกี่ยวกับวัดยุโรป

วัดยุโรป มีภารกิจในการเผยแผ่ส่งเสริมสนับสนุน
หลักพระพุทธศาสนาโดยง่ายและถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใส
ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นำเสนอนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรอง
โดยคณะผู้นำสงฆ์จาก มหานิกาย และ ธรรมยุติกนิกาย

วัดยุโรป มุ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโดยทั่วไป
ให้สามารถเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น
ด้วยการนำเสนอวัดไทยทั้งหมดและคณะสงฆ์ที่พำนักในภาคพื้นยุโรป

วัดยุโรป นั้นรวมไปถึง
การเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ทรงคุณค่าที่สุดทุกแขนง ในภาคพื้นยุโรป
เพื่อที่พระพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามแผ่ขยายต่อไปในอนาคตข้างหน้า

วัดยุโรป ได้รับการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ
ให้เป็นองค์กรทางศาสนา ด้วยตราองค์กรหมายเลข 802448-4274
องค์กรของเรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยความอนุเคราะห์สนับสนุน
และจากทุนช่วยเหลือ

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน
ในการสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งก่อให้เกิดแรงศรัทธาและความร่วมแรงด้วยมิตรจิตมิตรใจ
ด้วยผลบุญและคุณความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้
จะส่งผลต่ออนาคตอันสุขสวัสดีในภายหน้าต่อไป 


เลขที่บัญชี (ทั่วไป)
BIC - HANDSESS
IBAN - SE02 6000 0000 0004 1412 4448ขอบคุณในการอนุเคราะห์สนับสนุนและขออนุโมทนาบุญ

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  info@wateurope.eu.

 
 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved